Målsetting
Ordningen skal stimulere til aktiviteter som fremmer samarbeid og felles opplevelser for innbyggerne i Steinkjer og Verran. Målet er at innbyggerne i de to kommunene skal bli bedre kjent med hverandres identitet basert på gode felles opplevelser.

Målgruppe
Frivillige lag og organisasjoner tilhørende i Steinkjer og Verran kommune.

Beløpsgrense
Det kan søkes om inntil kr. 25 000,- pr tiltak.

Søknadsfrister
15.okt. i 2018
15.jan., 15.april og 15.sept. i 2019.

Tildelingskriterier

  • Søker må være registrert som frivillig lag eller forening i Steinkjer eller Verran kommune.

  • Aktiviteten det søkes om skal innbefatte aktivitet tilrettelagt for innbyggerne i både Steinkjer og Verran kommune.

  • Aktiviteter der lag og foreninger i begge kommuner samarbeider og deltar i gjennomføringen vil bli prioritert.

  • Eksisterende aktiviteter i både Steinkjer og Verran kan søke hvis det legges opp tiltak som ivaretar ordningens målsetting om deltakelse fra begge kommuner. Dette må da beskrives som konkrete tiltak i søknaden.

  • Søknaden må inneholde budsjett med inntekter og utgifter for aktiviteten.

  • Det gis tilskudd til enkeltaktiviteter, og ikke til drift av lag og organisasjoner.

  • Tiltak tilrettelagt for barn og unge prioriteres.

  • Det stilles krav om universell utforming for alle aktiviteter som tildeles midler fra ordningen.

Saksbehandling
Søknadene behandles administrativt av kultursjefen i Steinkjer og Verran.

Har du spørsmål vedrørende søknaden?
Kontakt Leif Terje Nilsen, kultursjef i Steinkjer og Verran kommune
Telefon 906 91 923, e-mail: leif.terje.nilsen@steinkjer.kommune.no

Søknadsskjema
Til skjemaet i word-format
Til skjemaet i pdf-format