Fellesutvalget Verran – Steinkjer (FU) ble opprettet i de to kommunenes kommunestyrer i juni 2016 med formål å få forberedelsene til kommunesammenslåingen mellom Verran og Steinkjer for nye Steinkjer kommune fra 01.01.2020 til å starte opp.

Fellesutvalget vil være aktivt til etter vedtaket i Stortinget om kommunesammenslåing.  Et nytt utvalg-  Fellesnemnda-  vil da ignagsettes i hht Inndelingslovens § 26.

Prosessen frem mot kommunesammenslåing:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag la 30.09 frem sin innstilling til Stortinget.
Stortinget fatter endelig vedtak våren 2017.

Medlemmer i FU:
09.09 hadde FU sitt første møte, og Bjørn Arild Gram (ordfører i Steinkjer) ble valgt til utvalgets leder og Anders Lindstrøm  (ordfører i Verran) ble  valgt til nestleder.

Medlemmene i Fellesutvalget er to folkevalgte, to fra administrasjonen og en representant for arbeidstakerne i de to kommunene. (Se bilde over)  FU har underveis blitt utvidet til to fra hver kommune

Fra Steinkjer: Bjørn Arild Gram og Stein Erik Aalberg som folkevalgte, Torunn Austheim og  Ann-Karin Vang fra administrasjonen og Rolf Bosnes og Trine Ertsås som representanter for arbeidstakerne.
Fra Verran: Anders Lindstrøm og Gisle Asle Rotabakk som folkevalgte, Jacob Almlid og  Karin Widegren fra administrasjonen og Morten Aakvik og Ingrid Blekastad som representanter for arbeidstakerne.

Mandat:
FU skal starte opp forberedelsene til kommunesammenslåingen. Det skal identifisere og gjennomføre gode grep og sørge for at energi og kontinuitet ikke går tapt i påvente av Stortingets behandling av kommunesammenslåingene og opprettelsen av Fellesnemnda våren 2017.

FU skal sørge for at arbeidet med å koordinere rekruttering og nyansettelser kommer i gang.

FU skal sørge for at det blir gjennomført kartlegging av stillinger som er doble i kommunene for å ivareta best mulige stillingsinnplasseringer.

FU skal identifisere administrative og politiske oppgaver som krever mye tid og sette i gang prosesser for å løse disse oppgavene.

FU skal drøfte kommunenes deltakelse i interkommunale samarbeid og avklare felles holdning til dette.

FU skal forberede felles kommunestyremøte våren 2017 gjennom blant annet følgende:

 • FU skal foreslå mandat for arbeidet i fellesnemnda.
 • FU skal lage forslag til hovedtrekkene i den administrative og politiske organiseringen i den nye kommunen.
 • FU skal sørge for at det utarbeides prosjektplan for sammenslåingsprosessen. Prosjektplanen skal inneholde:
  • Skisse til prosess og framdriftsplan fra opprettelsen av fellesnemnda og fram til ny sammenslått kommune 1.1.2020,
  • Forslag til prosjektorganisering, inkludert prosjektleder
  • Forslag til budsjett for sammenslåingsprosessen
  • Forslag til kommunikasjonsplan

FU kan opprette arbeidsutvalg og arbeidsgrupper etter behov.
---

Kommunestyret i Steinkjer vedtok 21.09.16 at de forutsetter at formannskapet holdes løpende orientert om FUs arbeid.

Les FUs saker:

24.05.2017
31.01.2017
21.12.2016   
25.11.2016
01.11.2016
09.09.2016
 

Planlagte FU møter avholdes 20.03, 22.05 og 21.06.

AAU
Fellesutvalget har et eget arbeidsutvalg AAU.