OPPVEKST

 • Barnehage
 • Skole
 • PPT
 • Voksenopplæring
 • ​Stab

OMSORG

 • Hjemmetjenesten
 • Institusjon
 • Bo og habilitering
 • Bolig og tildeling, stab

HELSE

 • NAV
 • Barn og familie
 • Avlasning barn og unge
 • Forebyggende enhet Veran
 • Dag- og døgnrehabilitering
 • Mestring og oppfølging
 • Legevakt og legetjeneste
 • Integrering
 • Flyktningetjeneste og VO Verran
 • Barnevern
 • DMS Inn-Trøndelag
 • Stab avd. helse

SAMFUNNSUTVIKLING

 • Renovasjon
 • Vei, trafikk, park
 • Vann, avløp, slam
 • Utbygging
 • Kjøkken
 • Landbruk
 • Byggesak og oppmåling

KULTUR

 • Kulturskole
 • Kultur

IKT OG KONTORSTØTTE

 • Arkiv
 • Digitalisering

PERSONAL

 • HMS
 • Rekruttering
 • Reglementer / rutiner
 • Digitalisering
 • Organisering / delegasjon
 • Kvalitetssystem
 • Lønn

PLAN OG UTREDNING

 • Samfunnsplanlegging
 • Arealplanlegging
 • Kommuneoverlege
 • Næringsutvikling
 • IKS, selskap, eierskap

ØKONOMI

 • Regnskap / lønn
 • Budsjett / økonomistyring
 • Skatteoppkreving / Innfordring